Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Det blir et bunnfradrag på 10 000 kroner, og inntil 90 % dekning av faste kostnader utover dette.

02.04.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Omsetningsfallet og det som kalles uunngåelige kostnader står sentralt i beregningsmodellen. De sentrale begrepene verdt å merke seg er «omsetningsfall» og «uunngåelige kostnader». I tillegg vil konkrete poster i næringsoppgaven stå sentralt, så det blir viktig at kostnadsposter som er ment å inngå i uunngåelige kostnader er tatt med i de postene som beregningsmodellen viser til.

Hvem ordningen omfatter: Slik kompensasjonsordningen er foreslått skal ordningen gjelde for alle registrerte foretak i Norge. I tillegg er det en del næringer som ikke får nyte godt av ordningen. Disse er nevnt i pressemeldingen:

  • Finansnæringen (de som omfattes av finansskatten)

  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning

  • Utenriks sjøfart som innebærer varetransport

  • Olje- og gassutvinning

  • Private barnehager som er under egen støtteordning

  • Flyselskaper som er under egen støtteordning

  • Foretak uten ansatte (unntatt EPF der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)

  • Foretak uten aktivitet

  • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

Hvilken periode ordningen gjelder: Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen skje allerede i april. Søknader skal kunne leveres fra 17. april. Dette gjøres i egen nettportal.

Krav om omsetningsfall: Bedrifter som vil være berettiget kompensasjon må kunne vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai.

Beregningsmetode: Kompensasjonen vil bli fastsatt etter følgende formel:

De som er pålagt å stenge ned:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * faste kostnader * justeringsfaktor på 0,9

De som ikke er pålagt å stenge ned:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste kostnader minus egenandel på kr 10 000) * justeringsfaktor på 0,8 

Omsetningsfallet for mars 2020 skal måles mot omsetningen i mars 2019. Bedrifter som ikke var i virksomhet i 2019 skal bruke gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.

Tilsvarende beregning skal skje for hver av månedene april og mai. 

Som uunngåelige, faste kostnader regnes ifølge pressemeldingen leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.


Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

Det er poster i næringsoppgaven som ifølge Finansministeren skal være styrende. Endelig oversikt kommer i forskrift. 


Egenandelen i formelen er kr 10 000 pr måned. Merk likevel at foretak som er pålagt stengt slipper egenandel.
Justeringsfaktoren blir på 90 % for foretak som er pålagt fra Staten å stenge. Justeringsfaktoren blir på 80 % for foretak som ikke er pålagt fra Staten å stenge.
I tillegg er det en minstegrense for å få utbetalt kompensasjon. Denne minstegrensen er 5 000 kroner. I tillegg er det en øvre grense på 30 millioner kroner pr måned. Det settes en høyere maksgrense for konserner, men dette forutsetter godkjenning fra ESA.

Hvordan finne uunngåelige faste kostnader Selve beregningsmetoden er enkel, men det er ikke nødvendigvis jobben med å finne kostnadene som kan kompenseres.

De som har løpende bokføring kan se på sitt regnskap for mars 2020, og finne de bokføringskontoene som kan inneholde uunngåelige faste kostnader. Deretter må det vurderes om kostnadene i så fall er hjemmehørende i de postene. Alternativt omvendt, sjekke kontoer som er hjemmehørende i de aktuelle postene og deretter trekke ut de uunngåelige faste kostnadene.

Husk at det kan være noen aktuelle kostnader som er bokført på kontoer som blir overført andre poster enn de nevnte, typisk Annen kostnad. Disse kan i så fall regnes med, og anbefales flyttet.

For mange er ikke bokføring for mars utført før søknaden om kompensasjon skal sendes. For disse er det aktuelt å se hen til hva de vet er faste kostnader, og summere fakturaer for de respektive månedene og legge til periodiserte beløp (typisk kontingenter og abonnementer). Dette må kunne settes opp i for eksempel et regneark. Det enkleste er kanskje likevel å bokføre de aktuelle fakturaene. 

Det er altså uunngåelige faste kostnader det kan søkes å få kompensert. Andre kostnader skal ikke inngå, og må derfor trekkes ut fra beregningsgrunnlaget.

Skatteetaten skal forvalte ordningen Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader.

Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk.

Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

Bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor? I pressemeldingen går det frem at det i tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen, skal utføres kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig. Hva dette innebærer for næringsdrivende som ikke har regnskapsfører eller revisor kjenner vi foreløpig ikke til. 

Saken oppdateres.

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Omsorgspenger ved barn og barnepassers sykdom

Det er innført midlertidige endringer i reglene rundt dette for 2020, i sammenheng med epidemien. Som følge av den ekstraordinære situasjonen omkring korona-epidemien, gjelder følgende for kalenderåre