Kompensasjonsordning, Skattefunn, Styremøter, Utbytte, Refusjoner, Ferie og feriepenger, Permitterin

INNHOLD: 1. KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET

 2. SKATTEFUNNMULIG Å SØKE OM ETT ÅRS FORLENGELSE

 3. UNNTAK FRA KRAVET TIL FYSISKE MØTER ER TRÅDT I KRAFTKRISE

 4. LÅN TIL SMB-MARKEDET

 5. KORONAKRISEN OG UTBYTTE – KRAV OM FORSVARLIG EGENKAPITAL OG LIKVIDITET

 6. REFUSJON AV SYKEPENGER VED KORONAVIRUS – HVA ER STATUS?

 7. VEDR. FERIE OG FERIEPENGER UNDER PERMITTERING OG OPPSIGELSE

 8. KRITERIER SOM MÅ VURDERES OG DOKUMENTERES VED PERMITTERING1. KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET

Den største nyheten i denne tredje krisepakken er en kompensasjonsstøtteordning til næringslivet for faste kostnader som løper uavhengig av omsetning. Næringslivet skal få kompensert utgifter som husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring.Den nye kompensasjonsordningen skal i første omgang vare i to måneder, men kan bli forlenget. Finansministeren trakk frem disse prinsippene for ordningen som utgjør en kontantstøtte:


· Pengene skal bidra til at bedriftene så raskt som mulig får opp aktiviteten når krisen er over.


· Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen.


· Utgiftene som kan kompenseres er utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt. Eksempler på dette er husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring.


· Ordningen skal i utgangspunktet vare i to måneder, med mulighet for forlengelse. Den skal favne bredt, være enkel og i samsvar med statsstøttereglementet. Vi må ha etterlevelse, tillit og kontroll.


I neste uke får vi nærmere detaljer om hva forslaget vil inneholde.


Det arbeides med å etablere en sentral digital portal hvor bedriftene kan søke støtte. I denne prosessen kan regnskapsfører være til hjelp.  

Den digitale portalen som skal brukes er under utarbeidelse. Om den skal ligge i en av de etablerte portalene er ikke avklart.

2. SKATTEFUNN – MULIG Å SØKE OM ETT ÅRS FORLENGELSE

Støtte til å gjennomføre Skattefunn-prosjekter kan være et aktuelt tiltak under krisen. Norges forskningsråd legger opp til å redusere saksbehandlingstiden for Skattefunn-søknader til tre uker til sommeren.

Videre vil foretak med Skattefunn-prosjekter som blir forsinket som følge av situasjonen, kunne søke om ett års forlengelse fra januar 2021.


3. UNNTAK FRA KRAVET TIL FYSISKE MØTER ER TRÅDT I KRAFT

Fra lørdag 28. mars er det tillatt med elektronisk avholdelse av styremøter, generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv.


Den midlertidige koronaloven trådte i kraft fredag 27. mars. Dagen etter trådte de første kriseforskriftene med hjemmel i loven i kraft. Blant disse er forskriftene om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forskriften om unntak fra kravene i eierseksjonsloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven er foreløpig ikke trådt i kraft, men dette forventes å skje tidlig i uke 14. (Denne artikkelen oppdateres når dette er avklart.) Koronaloven har kun én måneds varighet. Både loven og de tilhørende forskriftene gjelder derfor bare frem til 27. april 2020.

4. KRISELÅN TIL SMB-MARKEDET

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes? Vi vil sende informasjon om dette i egen e-post.5. KORONAKRISEN OG UTBYTTE – KRAV OM FORSVARLIG EGENKAPITAL OG LIKVIDITET

Ved vurdering av utbytteutdeling i 2020, må selskapene ha et spesielt fokus på forsvarlighetsvurderingen som kreves for å kunne dele ut utbytte. Dette gjelder f.eks.  vurdering om utbytte kan vedtas og besluttet utbytte som ikke er utbetalt. I forbindelse med årsregnskapet for 2019 vil en i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått og som berører de fleste selskaper, måtte ha et spesielt fokus på forsvarlighetsvurderingen som kreves for å kunne utdele utbytte i år.


6. REFUSJON AV SYKEPENGER VED KORONAVIRUS – HVA ER STATUS?

For refusjoner fra NAV vedr. sykepenger og omsorgspenger hvor arb.giver perioden er forkortet ved fravær som skyldes korona:.


Hvilke tilfeller gjelder det?

 • Den ansatte er smittet av korona.

 • Det er mistanke om at den ansatte er smittet.

 • Den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene, for eksempel ved innreise til Norge.


Hva skal arbeidsgiverne gjøre nå?

1. Alle arbeidsgivere skal fortsatt utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av sykefraværet.


2. I ettertid søker arbeidsgiveren om refusjon fra dag 4 i en ny søknad som er under utvikling. 

Vi har håp om at den nye søknaden kan tas i bruk av arbeidsgiverne fra midten av kommende uke. Dette er en helt ny søknad, og dere må vente til den er klar før dere sender refusjonskrav.


Viser vi til e-post sendt tidligere i dag vedr. dette temaet.

7. VEDR. FERIE OG FERIEPENGER UNDER PERMITTERING OG OPPSIGELSE:


Hovedregel for utbetaling av feriepenger


Feriepengene skal utbetales når du skal ta ut ferie. Fordeles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende ferieuttaket. Dette gjelder spesielt for timelønte.

Er du permittert så gjelder følgende

•  Ønsker du å ta ut ferie, vil du ikke være ledig for arbeid i denne perioden. Hvis arbeidsgiver godkjenner ferien, skal du ha feriepenger fra arbeidsgiver og ikke dagpenger fra NAV.


Ferie og permitteringsperiode 

Ferie forskyver maksimal permitteringsperiode tilsvarende. Det betyr at du maksimalt kan være borte fra arbeid hele permitteringsperioden og hele ferieavviklingsperioden.

Arbeidsgiver har plikt til å utbetale feriepenger for den ferieperioden som avvikles under permittering.

Ferie og lønnsplikt i oppsigelsesperioden

Ved oppsigelse gjelder egne regler for om arbeidsgiver kan kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden.

Ved oppsigelse har arbeidsgiver lønnsplikt i hele oppsigelsesperioden, som kan være opp til 6 mnd.  Ved oppsigelse av ansatte som er permittert gjelder samme regler for lønnsplikt.

8. KRITERIER SOM MÅ VURDERES OG DOKUMENTERES VED PERMITTERING.

Følgende forhold må vurderes før varsel kan gis med to dagers frist:

· Har det vært nødvendig å innstille virksomheten helt eller delvis?

· Skyldes dette koronautbruddet?


Dersom svaret ikke er ja på begge ovennevnte spørsmål så er utgangspunktet at hovedregelen om 14 dagers frist gjelder. Disse vurderingene er det arbeidsgiver selv som må foreta.

OPPFØLGING AV ANSATTE I DENNE PERIODEN VIL VÆRE VIKTIG OG VI OPPFORDRER DERFOR TIL Å:


Gi informasjon til de ansatte 

Uforutsigbare rammer er krevende å håndtere for ansatte. Det derfor viktig at arbeidsgivere gir de ansatte god og oppdatert informasjon om smitte, rettigheter og plikter, virksomhetens forhold og eventuelle endringer i virksomheten som kan få betydning for de ansatte.  


Følg gjeldende regelverk 

De alminnelige arbeids- og trygderettslige reglene gjelder til tross for at pandemien framtrer som en unntakstilstand. Inntil myndighetene har gjort endringer må arbeidsgiver forholde seg til det gjeldende regelverket, eksempelvis mht. reglene for permittering, arbeidstid, utbetaling av lønn og sykepenger. Er du i tvil om regelverket, oppsøk juridisk bistand. 


Vær forberedt på høyere sykefravær 

Virksomhetene må være forberedt på at pandemien vil føre til høyere sykefravær og at enkelte medarbeidere kan bli borte fra arbeidet over tid. Veilederen fra Direktorat for samfunnsberedskap kan være et nyttig verktøy i den sammenheng.

Vi gjør oppmerksom på at vi informerer utfra hvordan vi ser verden i dag, og at dette kan endre seg fra dag til dag i den situasjonen vi er i nå.

Det er også viktig å merke seg at informasjonen om temaene ikke på noen måte er uttømmende, men innspill til hva man bør vurdere og eventuelt søke mer informasjon om.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om temaene så ta kontakt med din regnskapsansvarlige hos VKST AS

58 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Omsorgspenger ved barn og barnepassers sykdom

Det er innført midlertidige endringer i reglene rundt dette for 2020, i sammenheng med epidemien. Som følge av den ekstraordinære situasjonen omkring korona-epidemien, gjelder følgende for kalenderåre