Forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Nov 07, 2022

Regjeringen har i 2022 lagt frem ett forslag til nye særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Målet med de nye reglene er å skattlegge personer som kontrollerer over 50% av ett selskap dersom de har mulighet til å bruke selskapets eiendeler privat.

 

Forslaget har nå vært på høring og det har kommet inn mange høringssvar. Det vil nok komme endringer i de foreslåtte reglene, men det forventes at hovedessensen i forslag vil bli godkjent i løpet av 2023.

Eiendelene som skal skattlegges er bolig, eiendom, fritidseiendom og båt. I tillegg vil man også skattlegge helikopter og fly for de som har slikt i selskapene sine. Ett av målet med reglene er at man ikke skal ha slike eiendeler i selskapet dersom de kan brukes privat.

Fritidseiendom som benyttes etter reglene for firmahytte skal ikke være omfattet av disse reglene.  For båter er det foreslått at alle båter som er egnet til privat bruk vil bli omfattet. Det kan medføre at mange sjarker og småbåter som brukes til fiske kan gi ganske høy skatt på eiers hånd.

Selskaper som eier slike driftsmidler, bør snarest mulig vurdere om det er hensiktsmessig at selskapene eier dem eller om det kan være mer hensiktsmessig å eie dem selv privat. Da er det svært viktig å poengtere at ett slikt salg skal være til markedsverdi. Prisene på fritidsboliger har den siste tiden blitt noe svekket og det kan gjerne være hensiktsmessig og foreta ett slikt salg nå.

Til slutt vil vi poengtere at innberetningen av eierne vil være veldig høy slik forslaget ligger nå. Det er også lagt til grunn en ganske vid krets av nærstående som gjør at det er veldig vanskelig å komme utenom i familieeide selskaper. 

 
Forfatter: Roy Magne Rødland, Seniorkonsulent i VKST