Statsbudsjettet 2024

statsbudsjett Oct 16, 2023

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2024. Ettersom det er en mindretalls-regjering, vil det være forhandlinger med de andre partiene før budsjettet får endelig gjennomslag.

Det betyr at det kan komme justeringer, men hovedtrekkene vil stort sett samsvare med forslaget som nå er lagt fram.

 Av: VKST AS ved Roy Magne Rødland

Sist endret i 1992

Vi som har jobbet med regnskap en stund, noterte raskt en av de viktigste nyhetene i årets forslag til statsbudsjettet.

  • Grensen for når man skal vurdere å aktivere driftsmidler, i stedet for å kostnadsføre dem er foreslått flyttet fra kr 15.000 til kr 30.000.


Denne grensen har vært uendret siden skattereformen i 1992. Med andre ord; det er på høy tid at den blir økt. På kort sikt kan man se på det som en form for skattelette.

 
Videre endres avskrivningssatsene for elbiler. Det har tidligere vært særskilte regler for disse avskrivningene. De er altså nå foreslått opphevet. Dermed vil det bety en skatteskjerping for selskap som eier elbiler.

 
Det gjøres også endringer i renteberegningsreglene. Blant annet er det foreslått at leasing også skal inkluderes. Dette vil i all hovedsak påvirke store konsern og spesielt de som eies fra utlandet.


Bærekraft

Vindkraft har lenge vært i vinden. Nå foreslår regjeringen at det innføres en grunnrenteskatt 35% på virksomheten.

 

De foreslår også at det skal skattes på mineralvirksomhet ol. på norsk sokkel. I dag er det kun lov å skatte på petroleumsvirksomhet. Regjeringen ønsker derimot at man skal kunne skatte for annen virksomhet også.

En annen sak som kan påvirke mange selskap, er skattefritak knyttet til fisjon og fusjonsfordringer. Tidligere kunne man søke om å unngå skatt på dette. Nå foreslår regjeringen at det lovfestes en slik adgang, som resulterer i at man slipper søknadsprosessen.

 
Oppsummert
Utover dette, gjøres det små endringer i skattesatsene. Ingen av disse får store konsekvenser. Vi oppsummerer de viktigste;

  • Innslagspunktet for den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften er økt fra 750.000 til 850.000.
  • Personfradrag økes med 8.650 kroner
  • Det gjøres små endringer på trinnskatten.
  • Men endrer litt på reglene runde sjømannsfradraget.
  • Brakkesatsene for langtransport sjåfører økes.
  • Bunnfradrag for formueskatt settes til 1,7 millioner (3,4 for ektepar)

Det som var mest spennende med årets statsbudsjett var riktignok det som ikke ble innført;

  • Monsterskatten (skatt på privat konsum i selskap) ble ikke innført.
  • Rederiskatteordningen ble ikke endret.
  • Turistskatten ble ikke innført.